GARANTİ KOŞULLARI

  1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
  2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
  3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin

Korunması Hakkında Kanunun 11. maddesinde yer alan;

a.Sözleşmeden dönme,

b.Satış bedelinden indirim isteme,

c.Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

  1. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı,

değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın

onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya

ithalatçıya karşıda kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından

müteselsilen sorumludur.

  1. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

– Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

– Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

– Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı

tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında

bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edilebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici

ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

  1. Malın tamir süresi 20 iş gününü, bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis

istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna

teslin tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici

veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin

kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde

geçen süre garanti süresine eklenir.

  1. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti

kapsamı dışındadır.

  1. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecel uyuşmazlıklarda

yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya

Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

  1. Satıcı tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.